Nieustanna zmienność przepisów prawa powoduje, że zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i właśnie przedsiębiorcy mają nieustanne trudności z właściwą ich interpretacją. Niejasności powstałe w takiej sytuacji można jednak rozwiązać. Pierwszym krokiem jest oczywiście udanie się do prawnika – radcy prawnego, specjalisty w dziedzinie, która dotyczy naszej sprawy. Jego wiedza i doświadczenie w danej gałęzi prawa, umiejętność wyszukiwania odpowiednich przepisów oraz ich właściwa interpretacja zgodnie z obowiązującymi normami pozwoli uniknąć wielu przykrych konsekwencji, zwłaszcza jeżeli osobie lub podmiotowi grożą dotkliwe sankcje karno-skarbowe. Zawsze lepiej zgłosić się o pomoc do osoby obytej z danym zagadnieniem aniżeli samemu występować przed organami skarbowymi. Dotyczy to szczególnie podmiotów gospodarczych (jednoosobowych firm), które najczęściej nie są w stanie poradzić sobie z zawiłościami prawa podatkowego (a niestety nieznajomość prawa szkodzi). Jeszcze innym rozwiązaniem kwestii podatku dochodowego czy też podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącym w szczególności odliczeń i zwrotu są indywidualne interpretacje wydawane przez upoważnionych przez Ministra Finansów Dyrektorów Izb Skarbowych(Minister Finansów wydaje jedynie interpretacje ogólne). Należy przy tym pamiętać, że złożenie wniosku w celu wydania interpretacji indywidualnej podlega stosownej opłacie wynoszącej 40 zł od każdego wyrażonego we wniosku przedmiotu sprawy jak i zdarzenia mającego nastąpić w przyszłości. Jeżeli więc prawa dotyczy jednego zdarzenia, interpretacja będzie nas kosztowała jedynie powyższą kwotę tj. 40 zł.

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby nabycia spadku. Pierwszy z nich to dziedziczenie na mocy testamentu, drugi zaś to dziedziczenie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca w dowolnym momencie może zmienić swoją ostatnią wolę. Testament możemy sporządzić własnoręcznie, bez udziału notariusza. Ważne aby został spisany ręcznie, opatrzony datą i podpisem testora. W innym przypadku taki dokument nie będzie miał żadnej mocy prawnej. Spadkobierca może powołać jednego bądź kilku spadkobierców. Jeśli nie nie określił kto w jakiej części dziedziczy jego majątek, wtedy wszyscy spadkobiercy dziedziczą w równych częściach. Testament można także sporządzić w formie aktu notarialnego, wtedy taki dokument jest zdecydowanie bardziej wiarygodny. Trzecią formą sporządzania ostatniej woli jest testament allograficzny. Spadkodawca w obecności dwóch świadków ogłasza swoja ostatnią wolę ustnie. Ma to miejsce przed obliczem wójta, prezydenta miasta, burmistrza, starosty czy marszałka województwa. Następnie sporządza się protokół, który podpisują świadkowie, spadkodawca oraz osoba przed którą zostało złożone oświadczenie.

W sprawach spornych, gdzie rodzice nie mogą porozumieć się w kwestii dotyczących dzieci, istnieje możliwość rozwiązania ich drogą sądową. Dotyczy to także sytuacji, w której rodzic u którego małoletni zamieszkuje, utrudnia drugiemu odbywanie kontaktów z dzieckiem. W takim wypadku należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów.

Dokument taki należy skierować do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania małoletniego. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach i dołączyć akt urodzenia dziecka (odpis nie kserokopię). We wniosku należy dokładnie określić terminy i godziny domniemanych spotkań z dzieckiem, dokładnie w taki sposób, w jaki mają się odbywać. Należy uwzględnić wszystkie święta oraz ferie i wakacje, jakie przypadają w ciągu roku.

Sprawa sądowa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie, w przypadku gdy strony postanowią zawrzeć umowę. Inaczej sprawa potoczy się, kiedy będą składane wnioski dowodowe i strony ewidentnie nie będą dążyły do pojednania. W takich przypadkach sąd dopuszcza dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego na okoliczność ustalenia optymalnych kontaktów małoletniego lub małoletnich z rodzicem, który wniosek złożył. Opinia ta nie jest ostateczna, zawsze można powołać biegłych na sprawę w celu ustnego uzupełnienia opinii.