Wiele kontrowersji wzbudziła ustawa o wycince drzew, która weszła w życie na początku stycznia obecnego roku. Nazywana przez krytyków „lex Szyszko” ustawa napisana przez ministra o tym nazwisku pozwala osobom fizycznym na wycinkę drzew na swojej działce bez konieczności uzyskiwania specjalnego zezwolenia w urzędzie gminy. Z początkiem roku Polacy ruszyli z siekierami i piłami mechanicznymi oczyszczając teren swoich posesji z niechcianego przez nich drzewostanu. Niestety w ustawie znalazły się luki prawne, z których natychmiastowo skorzystały firmy, które w myśl ustawy powinny dalej starać się o pozwolenia na wycinkę drzew. Znaleźli oni sprytny sposób na obejście obowiązującego przepisu. Płacą one osobom fizycznym, z którymi są dogadane na wykup działki, za to, żeby pozbył się drzew ze swojego terenu, a następnie dochodzi do finalnego odkupienia przez firmę przedmiotowej działki. W wyniku takiego działania zostało bez zezwolenia wyciętych już tysiące drzew, a na terenach na których rosły powstają nowe osiedla czy hale produkcyjne. Przeciwnicy polityczni partii rządzącej oraz media głównego nurtu przez ostatnie kilka tygodni masowo donosiły o przypadkach wyżej wymienionego procederu.

Jeśli chcesz wyciąć drzewa ze swojej posiadłości najlepiej jeśli skonsultuje to z Tobą radca prawny Poznań. Nie warto ryzykować w świetle możliwych kar.

Nieustanna zmienność przepisów prawa powoduje, że zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i właśnie przedsiębiorcy mają nieustanne trudności z właściwą ich interpretacją. Niejasności powstałe w takiej sytuacji można jednak rozwiązać. Pierwszym krokiem jest oczywiście udanie się do prawnika – radcy prawnego, specjalisty w dziedzinie, która dotyczy naszej sprawy. Jego wiedza i doświadczenie w danej gałęzi prawa, umiejętność wyszukiwania odpowiednich przepisów oraz ich właściwa interpretacja zgodnie z obowiązującymi normami pozwoli uniknąć wielu przykrych konsekwencji, zwłaszcza jeżeli osobie lub podmiotowi grożą dotkliwe sankcje karno-skarbowe. Zawsze lepiej zgłosić się o pomoc do osoby obytej z danym zagadnieniem aniżeli samemu występować przed organami skarbowymi. Dotyczy to szczególnie podmiotów gospodarczych (jednoosobowych firm), które najczęściej nie są w stanie poradzić sobie z zawiłościami prawa podatkowego (a niestety nieznajomość prawa szkodzi). Jeszcze innym rozwiązaniem kwestii podatku dochodowego czy też podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącym w szczególności odliczeń i zwrotu są indywidualne interpretacje wydawane przez upoważnionych przez Ministra Finansów Dyrektorów Izb Skarbowych(Minister Finansów wydaje jedynie interpretacje ogólne). Należy przy tym pamiętać, że złożenie wniosku w celu wydania interpretacji indywidualnej podlega stosownej opłacie wynoszącej 40 zł od każdego wyrażonego we wniosku przedmiotu sprawy jak i zdarzenia mającego nastąpić w przyszłości. Jeżeli więc prawa dotyczy jednego zdarzenia, interpretacja będzie nas kosztowała jedynie powyższą kwotę tj. 40 zł.

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby nabycia spadku. Pierwszy z nich to dziedziczenie na mocy testamentu, drugi zaś to dziedziczenie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca w dowolnym momencie może zmienić swoją ostatnią wolę. Testament możemy sporządzić własnoręcznie, bez udziału notariusza. Ważne aby został spisany ręcznie, opatrzony datą i podpisem testora. W innym przypadku taki dokument nie będzie miał żadnej mocy prawnej. Spadkobierca może powołać jednego bądź kilku spadkobierców. Jeśli nie nie określił kto w jakiej części dziedziczy jego majątek, wtedy wszyscy spadkobiercy dziedziczą w równych częściach. Testament można także sporządzić w formie aktu notarialnego, wtedy taki dokument jest zdecydowanie bardziej wiarygodny. Trzecią formą sporządzania ostatniej woli jest testament allograficzny. Spadkodawca w obecności dwóch świadków ogłasza swoja ostatnią wolę ustnie. Ma to miejsce przed obliczem wójta, prezydenta miasta, burmistrza, starosty czy marszałka województwa. Następnie sporządza się protokół, który podpisują świadkowie, spadkodawca oraz osoba przed którą zostało złożone oświadczenie.